چشم انداز و جامعه استفاده کننده

چشم انداز کتابخانه:

با توجه به افزایش رشته ها و مقاطع تحصیلی در دانشکده، رشد تعداد دانشجویان و سایر کاربران کتابخانه و گسترش فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی در تمامی زمینه ها و نیز توسعه دامنه همکاری های بین کتابخانه ای، ایجاد تحول در امکانات، خدمات و فضای کتابخانه، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. لذا کتابخانه دانشکده پیراپزشکی مصمم است با تعالی امکانات و خدمات خود و با ایجاد محیطی مناسب، ضمن توسعه خدمات به کاربران و سایر ذینفعان و جلب رضایت آنان، روند بهبود مستمر خدمات و امکانات کتابخانه را تحقق بخشیده و به عنوان غنی ترین و فعال ترین کتابخانه مطرح گردد و نسبت به تأمین منابع و اطلاعات مورد نیاز مراجعین به طور مؤثر و سازنده اقدام نماید.

 

جامعه استفاده کننده:

کلیه اعضا هیات علمی دانشکده

کلیه کارکنان دانشکده

و دانشجویان مقاطع مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد

گروههای آموزشی:

اتاق عمل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

علوم آزمایشگاهی مقطع کارشناسی

فناوری اطلاعات سلامت مقطع کارشناسی

رادیو لوژی و پزشکی هسته ای مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

هوشبری مقطع کارشناسی

فوریت های پزشکی مقطع کاردانی و کارشناسی