پرسنل کتابخانه

 نام و نام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
 پست سازمانی
 اطلاعات تماس
 1-سهیلا نیک آیین
 دیپلم - رشته علوم انسانی
 کتابدار یخش امانت
 083-38262042داخلی288
2- عالمتاج کهراریان
 دیپلم - رشته علوم انسانی
 کتابدار بخش امانت
  083-38262042داخلی288

 3-فیروزه مطلوبی
 کارشناس کتابداری
 کتابدار بخش امانت
 083-38262042داخلی288
 4-مهران تیمور پور
 دیپلم - رشته علوم تجربی
 کتابدار مسئول اتاق اینترنت
 083-38262042داخلی289