رئیس کتابخانه

نام و نام خانوادگی: پروین چم چمالی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

پست سازمانی: رئیس کتابخانه

38362042

pcheshmehkabodi@yahoo.com