تقویم کارگاههای آموزشی

تقویم آموزشی کارگاه های  سال 1399

تاریخ

ساعت

عنوان کارگاه

گروه هدف

مدرسین

وضعیت

 فیلم آموزشی

21/2/99

1۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

دانشجویان اعضای هیات علمی

خانم فریده تکلو- خانم حدیث رحیمی

برگزار شد -

28/2/99

1۲-۹

سامانه های نظام نوپا

دانشجویان اعضای هیات علمی

دکتر فاطمه رجعتی

برگزار شد

 

18/3/99

1۲-۹

کتابخانه دیجیتال حنان-Cochrane Library

دانشجویان اعضای هیات علمی

دکتر رویا صفری- خانم الهام تندیشه

برگزار شد


25/3/99

1۲-۹

دانشجویان اعضای هیات علمی

خانم دکتر فاطمه رجعتی

برگزار شد

 

1/4/99

1۲-۹

پایگاه های اطلاعاتیProquest - science direct

دانشجویان اعضای هیات علمی

خانم فریده اکبرزاده - خانم حدیث رحیمی

برگزار شد
 

29/4/99

1۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی  بالینی  Clinical key-Up to date

دانشجویان اعضای هیات علمی

خانم فریده تکلو

برگزار شد

 

4/5/99

1۲-۹

پایگاه های اطلاعاتیProquest - science direct

دانشجویان اعضای هیات علمی

خانم فریده اکبرزاده - خانم حدیث رحیمی

برگزار شد
 

11/5/99

1۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

دانشجویان اعضای هیات علمی

خانم الهام تندیشه-خانم حدیث رحیمی

برگزار شد 

15/6/99

1۲-۹

جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی

دانشجویان اعضای هیات علمی

خانم دکتر فاطمه رجعتی


 

24/6/99

14-12

کارگاه علم سنجی

 اعضای هیات علمی

آقای دکتر آرام رضایی

   


     

 

 


 

 

 

 

19/7/99

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی بالینیup to date-clinicalkey

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم فریده تکلو- خانم فریده اکبرزاده

برگزار شد

   

27/7/99

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتیscience direct Proquest- - John Wiley

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم فریده اکبرزاده - خانم حدیث رحیمی

برگزار شد

 

 

25/8/99

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم الهام تندیشه

برگزار شد

 

2/9/99

۱۲-۹

سامانه های نظام نوپا

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فاطمه رجعتی

برگزار شد

 

23/9/99

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتیScience direct- Proquest- WileyJohn

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم فریده اکبرزاده99/10/14

۱۲-۹

پایگاه اطلاعاتی استنادی Scopus-Web of Science

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فرامرز قره‌گوزلو- خانم فریده اکبرزاده

برگزار شد

9/11/26

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم الهام تندیشه- خانم حدیث رحیمی99/12/10

۱۲-۹

کتابخانه دیجیتال حنان-Pubmed

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر رویا صفری-
خانم الهام تندیشه

 

 

 

 

 

تقویم آموزشی گارگاههای دانشکده پیراپزشکی درسال 98

 

ردیف

عنوان کارگاه

 

گروه هدف

مدرس

مکان کارگاه

1

    8-10           PubMed

دانشجویان  ارشد اتاق عمل

23/9/98

 دکتر علی محمدی

اسامی

کتابخانه دانشکده

2

Science direct

18/10/98

         کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی

 دکتر سهرابی

          اسامی

3

کتابخانه دیجیتال حنان و سامانه منبع یاب

           "

 

          "

4

Web of science

 

           "

 

          "

5

Up to date

 

           "

 

           "

6

Clinical key

2/10/98

           کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی

 دکتر ملکی

    اسامی      

7

 10-12         Scopus

 دانشجویان       ارشد اتاق عمل

24/8/98

 دکتر علی محمدی

  اسامی        

 

تاریخ و ساعت کارگاه بعد از هماهنگی با واحد آموزش متعاقبا اعلام میگردد.

ظرفیت هر کارگاه 15 نفر می باشد. در صورت استقبال و نیاز دانشجویان ، تعداد کارگاهها افزایش می یابد.

 

       

برنامه کارگاه آموزش پایگاههای sciencedirectدانشکده پیراپزشکی

 

 

دوشنبه

14-12

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

6/3/98

چهارشنبه

14-12

کارشناسی اتاق عمل

8/3/98

شنبه

14-12

کارشناسی هوشبری

11/3/98

دوشنبه

14-12

کارشناسی فوریت پزشکی

13/3/98

شنبه

14-12

کارشناسی فناوری اطلاعات

18/3/98

دوشنبه

14-12

کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی

20/3/98

 

 

محل برگزاری: کلاس کامپیوتر کتابخانه

مدرس: خانم چم چمالی

 

برنامه کارگاه آموزشی استفاده از سامانه نوپا دانشکده پیراپزشکی

 

چهارشنبه

14-12

کارشناسی علوم آزمایشگاهی97

24/11/97

شنبه

14-12

کارشناسی اتاق عمل 97

27/11/97

دوشنبه

14-12

کارشناسی هوشبری 97

29/11/97

چهارشنبه

14-12

کارشناسی فوریت پزشکی 97

1/12/97

شنبه

14-12

کارشناسی فناوری اطلاعات 97

4/12/97

دوشنبه

14-12

کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی 97

6/12/97

 

 

محل برگزاری: کلاس کامپیوتر کتابخانه

مدرس: خانم چم چمالی

 

 

 

 

 

 

برنامه کارگاه آموزشی استفاده از منابع الکترونیک و سامانه نوپا دانشکده پیراپزشکی ،دانشجویان ورودی 97

 

شنبه

 

19/8/97

14-12

کارشناسی رادیولوژی

دوشنبه

 

21/8/97

14-12

کارشناسی پزشکی هسته ای

چهارشنبه

 

23/8/97

14-12

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 

دوشنبه

 

5/9/97

14-12

کارشناسی اتاق عمل

 

چهارشنبه

 

7/9/97

14-12

کارشناسی هوشبری

 

شنبه

 

4/12/97

14-12

کارشناسی فوریت ها

 

دوشنبه

 

19/9/97

14-12

کارشناسی فناوری اطلاعات

 

چهارشنبه

 

21/9/97

14-12

ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت