عملکرد کتابخانه

 

 

عملکرد واحد کتابخانه دانشکده1/1/1400 الی30/5/1400

عملکرد واحد آی تی


نصب و راه اندازی سه سیستم اهدایی کتابخانه مرکزی

عملکرد واحد فهرست نویسی

فهرست نویسی بنیادی و غیر بنیادی کتابهای اهدایی به کتابخانه

پرینت عطف و بارکد کلیه کتابهای اهدایی

ورود اطلاعات کلیه کتابهای اهدایی در نرم افزار پارس آذرخش

عملکرد واحد امانت

امانت کتاب و بازگشت کتابهاو گذاشتن آنها در قفسه کتابها

                                           نصب تگ های خریداری شده در داخل کتابهای برگشت داده شده به کتابخانه

تسویه حساب با دانشجویان فارغ التحصیل

 

 

 

عملکرد واحد کتابخانه دانشکده در سا ل99

 

عملکرد واحد آی تی


برگزاری کارگاههای آموزشی استفاده از پایگاههای اطلاعاتی

عملکرد واحد فهرست نویسی

فهرست نویسی بنیادی و غیر بنیادی 250   جلد کتاب فارسی و لاتین

ثبت کلیه کتابهای خریداری شده

پرینت عطف و بارکد کلیه کتابهای خریداری شده

ورود اطلاعات کلیه کتابهای خریداری شده در نرم افزار پارس آذرخش

عملکرد واحد امانت

امانت کتاب و بازگشت کتابهاو گذاشتن آنها در قفسه کتابها

                                           نصب تگ های خریداری شده در داخل کتابهای برگشت داده شده به کتابخانه کتابخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

عملکرد واحد کتابخانه دانشکده در سا ل98

 

عملکرد واحد آی تی

خرید و راه اندازی ده دستگاه کامپیوتر جهت کلاس کامپیوتر

خرید و تهیه گیت امنیتی و نصب و راه اندازی آن و تهیه تگ های مورد نیاز

برگزاری کارگاههای آموزشی استفاده از پایگاههای اطلاعاتی

عملکرد واحد فهرست نویسی

فهرست نویسی بنیادی و غیر بنیادی  300   جلد کتاب فارسی و لاتین

ثبت کلیه کتابهای خریداری شده

پرینت عطف و بارکد کلیه کتابهای خریداری شده

ورود اطلاعات کلیه کتابهای خریداری شده در نرم افزار پارس آذرخش

عملکرد واحد امانت

امانت کتاب و بازگشت و گذاشتن آنها در قفسه کتابها

                                         نصب تگ های خریداری شده در داخل کلیه کتابهای کتابخانه

 

 

 

 

 

عملکرد واحد کتابخانه دانشکده در سا ل97

 

عملکرد واحد آی تی

ارتقا و توسعه سخت افزاری و نروم افزاری سیستم های کلاس کامپیوتر

- ایجاد زیر پورتال کتابخانه دانشکده

برگزاری کارگاههای آموزشی استفاده از پایگاههای اطلاعاتی

- بروز رسانی نرم افزار پارس آذرخش

عملکرد واحد فهرست نویسی

- فهرست نویسی بنیادی و غیر بنیادی    500 جلد کتاب فارسی و لاتین

- ثبت کلیه کتابهای خریداری شده

- پرینت عطف و بارکد کلیه کتابهای خریداری شده

- ورود اطلاعات کلیه کتابهای خریداری شده در نرم افزار پارس آذرخش

عملکرد واحد امانت

- شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب و خرید کتابهای در خواستی

-وجین تعداد  3542  جلد کتاب فارسی و لاتین